Polityka Prywatności

 

Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli RODO, chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych przez firmę STB Koncept Sp. z o.o. z siedzibą w Cięciwie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 oraz o zasadach na jakich będzie się to odbywało. Jednocześnie chcemy Państwa zapewnić, ze dbamy o bezpieczeństwo danych i korzystamy z nich wyłącznie dla celów prowadzonej działalności.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
STYROPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cięciwie (05-200 Wołomin), ul. Kard. St. Wyszyńskiego 5, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000701799, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 7792473113, REGON: 368631557, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
a) listownie na adres korespondencyjny: Cięciwa, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 05-500 Wołomin,
b) przez e-mail: rodo@stbglobal.pl
c) telefonicznie: 48 22 267 60 00

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności:
a) zawarcie i wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
b) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności kontakt z personelem klientów, kontrahentów i dostawców Administratora oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
c) wypełnienie obowiązku prawnego na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przez okres niezbędny dla realizacji celów dla których zostały one zebrane, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych przetwarzane będą w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, w zakresie niezbędnym dla realizacji Państwa zapytania lub usługi, np. dostawcom usług, IT, księgowości. Podmioty te przetwarzają dane udostępnione przez Administratora lub dane powierzone do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych;

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

7) podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych może uniemożliwić lub utrudnić zawarcie lub wykonania umowy;

8) posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (jeśli była udzielana),
– prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzanych danych osobowych;

9) w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody- ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej uprzednio zgody, a przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na wskazany adres korespondencyjny lub e-mail rodo@stbglobal.pl;

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11) Portal Administratora używa plików cookies, a Administrator przetwarza znajdujące się w nich dane na potrzeby utrzymania i optymalizacji portalu. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer www, przechowywanymi przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Gdy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

12) Przetwarzane przez Administratora dane zawarte w plikach cookies mogą dotyczyć Państwa adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do strony za pośrednictwem formularzy kontaktowych. Gromadzone adresy IP są anonimowe.

13) Przetwarzane przez Administratora dane zawarte w plikach cookies służą do prowadzenia analityki strony www, tj. do monitorowania liczby użytkowników oraz ich zachowania na stronie, w celu usprawniania funkcjonalności portalu.

14) Użytkownik może podjąć decyzję o zmniejszeniu lub zwiększeniu zakresu dostępu Administratora do informacji zawartych w plikach cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Państwa przeglądarek internetowych. Pliki cookies będą przetwarzane przez okres określony w ustawieniach Państwa przeglądarek internetowych.

15) Korzystanie z plików cookies jest dobrowolne, ale brak podania informacji w nich zawartych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności.